Rasys Criterium Pencampwriath Cymru - 25 May 2019

Gwybodaeth i Wylwyr

Gall gwylwyr wylio’r ŵyl am ddim, unrhyw le ar y llwybrau, ond dylent ddilyn cyngor pob marsial wrth groesi yn y mannau croesi dynodedig a chroesi’r cwrs yn gyflym.

Nid dim ond seiclo sydd gennym i’w gynnig! Dewch draw i’r Prom i weld ein pentref arddangos yn llawn siopau, diddanwyr a thimau seiclo, a’r seiclwyr yn cynhesu ar y peiriannau rholio cyn iddynt rasio.

Darllen Mwy

Manteisiwch ar gynigion llety arbennig Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Gŵyl Seiclo Aber!

Darllen Mwy

Does gan yr ŵyl ddim mannau parcio arbennig ond ceir sawl maes parcio cyhoeddus yng nghanol y dref.

Darllen Mwy

O ddydd Gwener 24 Mai 2019, bydd y ffyrdd yn Coch a Gwyrdd ar y fap uchod yn destun DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 16A (DEDDF DIGWYDDIADAU ARBENNIG 1994). Gweler yr atodlenni cau isod sydd gennym ar waith yn ystod y cyfnod hwn (llofnodir llwybrau amgen).

Amserlen 1: Cau yn ei le o 08:00 ddydd Gwener 24 i 06:00 ar ddydd Sul 26ain.

Sea View Place, Plas Mihangel, Stryd Fawr y Tywyllwch Uchaf, Stryd Vulcan (rhwng ei gyffyrdd â Prospect Street a Sea View Place), Sgwâr Sant James, Maes Lowri (rhwng ei gyffyrdd â’r Upper Dark Darkgate Street a New Street), Castell Stryd (rhwng ei chyffyrdd â Stryd Fawr y Tywyllwch Uchaf a Stryd Newydd) Porth y Dwyrain (rhwng ei chyffyrdd â Pier Street a Market Street), Aberystwyth

Amserlen 2: Cau yn ei le o 00:01 Dydd Sadwrn 25 i 06:00 ar ddydd Sul 26ain

Promenâd Newydd, Ffordd y De (rhwng ei gyffyrdd â’r New Promenade a Sea View Place), Laura Place (rhwng ei gyffyrdd â New Street a King Street), Heol y Brenin, Stryd Newydd, Stryd y Castell (rhwng ei chyffordd â New Street a King Stryd), Heol Penmaesglas, Stryd Custom House.

Amserlen 3: Cau yn ei le o 03:00 ddydd Sadwrn 25 i 06:00 ar ddydd Sul 26ain

Stryd y Pier, Rhodfa’r Môr (rhwng ei chyffyrdd â Ffordd y Môr a Pier Street), Stryd y Bont (rhwng ei chyffyrdd â Heol-y-Frenhines a’r Stryd Fawr) a Stryd y Tywyllwch Mawr (rhwng ei chyffyrdd â Bridge Street a Market Street).

Ni fydd unrhyw eithriadau yn berthnasol i Ddeiliaid Bathodynnau Glas. Caiff eithriadau i’r Gorchymyn hwn eu hymestyn i bob cerbyd sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad hwn. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal bob amser a bydd llwybrau troed ar agor.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn awdurdodi symud cerbydau, sydd wedi’u parcio o fewn y rhannau o’r briffordd sydd wedi’u cau’n briodol, y bernir eu bod yn rhwystro neu’n effeithio ar y digwyddiadau beicio sy’n digwydd.

Bydd mynediad cerbydau brys yn cael ei gynnal, gan gynnwys y gwasanaeth pryd ar glud. Os oes gennych gerbyd effectively wedi’i gaethiwo ‘yn effeithiol o fewn y cylched yn ystod yr amseroedd a ddangosir, ewch i un o’n stiwardiaid a fydd yn hapus i helpu gyda threfnu i chi symud eich cerbyd pan fydd yr amserlen rasio yn caniatáu. Mae ein Pencadlys Marshal wedi’i leoli yn Hen Ddarlithfa llawr isaf yr Hen Goleg ar Heol y Brenin o 05.00-23.00 ar ddydd Sadwrn 25 Mai.

Bydd y cwrs rasio yn cynnwys nifer o fannau croesi cerddwyr wedi’u didoli a fydd wedi’u marcio’n glir. Diolch ymlaen llaw am eich cymorth i hyrwyddo digwyddiad chwaraeon diogel yn ein tref a Sir brydferth Ceredigion. I gael unrhyw gymorth gyda’r wybodaeth hon, ffoniwch ni ar 01970 833902 yn ystod oriau swyddfa Llun-Gwener 8.30-17.30

Cefnogir a noddir Gŵyl Seiclo Aberystwyth gan:
Partneriaid yn y Cyfryngau: